Dilynwch ni: RSS

Comisiwn Silk: Yn dod i leoliad yn eich ardal chi

Cyhoeddwyd 21 Chwefror 2012

Heddiw, mae’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru wedi cyhoeddi’r gyntaf o gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i glywed barn pobl ledled Cymru ynghylch a ddylai Llywodraeth Cymru gael pwerau benthyca ac amrywio trethi.

Ar gyfer mis Mawrth, mae nifer o ddigwyddiadau wedi cael eu trefnu yn Abertawe ac yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru, gyda’r nod o annog pobl i ddweud eu dweud am ddyfodol ariannol Cymru.

Bydd amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau’n cael eu cynnal, gan gynnwys digwyddiadau cyhoeddus, trafodaethau panel, sesiynau galw heibio mewn boreau coffi, brecwast busnes a sesiynau casglu tystiolaeth ffurfiol. Mae manylion llawn y digwyddiadau ar gael yn http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/cy/digwyddiadau/.

Bydd digwyddiadau eraill ar y gweill yn ystod mis Ebrill a mis Mai yng Ngorllewin ac yn Ne Cymru.

Dywedodd Paul Silk, Cadeirydd y Comisiwn: “Mae clywed safbwyntiau pobl ledled Cymru yn bwysig tu hwnt i ni fel Comisiwn. Bydd hyn yn ein helpu i roi sylfaen i’n trafodaethau. Rydym wedi dweud erioed ein bod yn awyddus i wneud yn siŵr bod ein proses ymgysylltu mor eang ag y bo modd, a bydd y digwyddiadau hyn yn ein helpu i sicrhau hynny.

“Rydym wedi trefnu amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau er mwyn darparu ar gyfer pawb. Er y bydd ambell un yn teimlo’n gyfforddus mewn lleoliad mwy ffurfiol, megis sesiwn casglu tystiolaeth neu ddigwyddiad cyhoeddus, bydd yn well gan eraill sesiwn galw heibio sydd â naws mwy anffurfiol. Rwy’n gobeithio y bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd wedi’u cynllunio yn darparu ar gyfer anghenion pawb ac yn annog pobl i ddod i rannu eu safbwyntiau.

“Wrth gwrs, dim ond y digwyddiadau cyntaf yw’r rhain, sy’n cychwyn yn Abertawe ac yna’n canolbwyntio ar Ganolbarth a Gogledd Cymru. Dros y misoedd nesaf, bydd gennym ddigwyddiadau eraill yn Ne ac yng Ngorllewin Cymru, a bydd y manylion i’w gweld ar ein gwefan. Hoffwn annog cynifer o bobl ag y bo modd i ddod i’r digwyddiadau ac i fanteisio ar y cyfle i fynegi eu barn.”

Nodiadau

Mae’r digwyddiadau canlynol wedi’u trefnu ar gyfer mis Mawrth:

• 15 Mawrth 2012 6.30-8pm Digwyddiad Cyhoeddus yn Theatr y Grand Abertawe, Abertawe

• 27 Mawrth 2012 3-4pm Casglu tystiolaeth yn y Brif Neuadd, yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

• 27 Mawrth 2012 6.30-8pm Digwyddiad Cyhoeddus yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

• 28 Mawrth 2012 10-11am Sesiwn galw heibio mewn bore coffi, Y Plas, Machynlleth

• 28 Mawrth 2012 3-4pm Casglu tystiolaeth yn Galeri, Caernarfon

• 28 Mawrth 2012 6.30-8pm Digwyddiad Cyhoeddus yn Reichel, Safle Ffriddoedd, Prifysgol Bangor

• 29 Mawrth 2012 10.30-11.30am Sesiwn galw heibio mewn bore coffi, Oriel Mostyn, Llandudno

• 29 Mawrth 2012 3.30-4.30pm Casglu tystiolaeth yn Oriel Technium, Parc Busnes Llanelwy

• 29 Mawrth 2012 6.30-8pm Digwyddiad Cyhoeddus yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

• 30 Mawrth 2012 8-10am Brecwast Busnes yn Nhŵr Redwither, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam

• 30 Mawrth 2012 1.30-2.30pm Sesiwn galw heibio, Y Loft, y Trallwng

Mae croeso i unrhyw un ddod i’r digwyddiadau, ond er mwyn rhoi syniad i ni faint fydd yn bresennol, byddem yn ddiolchgar pe bai pobl yn gallu cadarnhau eu presenoldeb drwy anfon neges e-bost atom (commissiononwelshdevolution@walesoffice.gsi.gov.uk).